Hội viên chính thức

English

BANNER ISAPS 2017 EN
BANNER ISAPS 2017 VN

Điều Lệ Hội


TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH                                                                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------------------------------                                                                                                                                   -----------------------

ĐIỀU LỆ
HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I:
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 1. Hội lấy tên là: HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.1. Tên viết tắt tiếng Việt: HPTTM TPHCM
1.2. Tên giao dịch nước ngoài: Ho Chi Minh City Society of Plastic & Aesthetic Surgery 
1.3. Tên viết tắt tiếng Anh: HSPAS

ĐIỀU 2. Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành khác.

ĐIỀU 3. Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Hội Y Học TP.HCM, có trụ sở tại TP.HCM và chấp hành điều lệ của Hội Y học.

ĐIỀU 4. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ LÀ: 

4.1. Thực hiện sự tự quản lý việc hành nghề đúng theo chuẩn mực đạo đức ngày nay của thầy thuốc, tuân thủ các quy định điều lệ hội về hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ; 
4.2. Bảo vệ danh dự và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên của hội; 
4.3. Thực hiện việc đào tạo chuyên sâu liên tục, cập nhật các kiến thức, kỹ năng y học hiện đại để việc hành nghề ngày càng có chất lượng;
4.4. Tham gia xây dựng và phát triển khoa học công nghệ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.


 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI


ĐIỀU 5. NHIỆM VỤ CỦA HỘI

5.1. Hướng dẫn hội viên thực hiện tốt Điều lệ Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM.
5.2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội, đảm bảo thi hành đúng các quy chế, luật pháp nhà nước đối với việc hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM.
5.3. Tổ chức thực hiện và khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động khoa học về phẫu thuật thẩm mỹ, không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn và phát huy đạo đức nghề nghiệp góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng như uy tín của ngành phẫu thuật thẩm mỹ trong xã hội.
5.4.Hỗ trợ việc quản lý của ngành Y Tế qua việc tham gia ý kiến vào các chủ trương chính sách về công cuộc chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố; Cử cán bộ tham gia vào các Hội đồng Tư vấn của Sở Y tế TP.HCM trong xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ khi có đề nghị của Sở Y tế TP.HCM.
5.5. Khuyến khích sự hợp tác của nhiều chuyên ngành hoặc cùng ngành, tăng cường trang bị hiện đại cần thiết, để có thể làm cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển hơn.
5.6. Thiết lập các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, hội nhập với các Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ trên thế giới để cập nhật thông tin, trao đổi kiến thức, phát triển khả năng chuyên môn.

ĐIỀU 6 . HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HCM CÓ QUYỀN

6.1. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng của Hội và Hội viên trong khuôn khổ luật pháp quy định về hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.
6.2. Đại diện cho các hội viên trước các Hội đồng của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của Hội Y Học TP.HCM và trước pháp luật khi có yêu cầu, đối với những vấn đề về hành nghề hay về quyền lợi thuộc lĩnh vực mà hội viên đó có trách nhiệm hay đáng được thụ hưởng.
6.3. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động các dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
6.4. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
6.5. Hòa giải các bất đồng giữa các thành viên, các hội viên trong phạm vi điều lệ hội.
6.6. Xử lý và quyết định kỷ luật đối với hội viên có hành động sai trái, vi phạm điều lệ hay các quy chế hành nghề của Hội.


 

CHƯƠNG III: 

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 7. Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM hoạt động theo đúng điều lệ của Hội và của Hội Y học TP.HCM, tuân thủ Luật pháp Nhà nước CHXHCNVN về hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.
ĐIỀU 8. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM là Đại hội Đại biểu của Hội, họp thường lệ 5 năm một lần. Đại hội họp bất thường khi có trên 50% số Ủy viên Ban Chấp Hành (BCH) yêu cầu. Số đại biểu tham dự Đại Hội do BCH Hội qui định.

ĐIỀU 9. Đại hội Đại biểu của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TPHCM có nhiệm vụ:

9.1. Thông qua báo cáo của BCH, quyết định đường lối và phương hướng hoạt động của Hội .
9.2. Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi (nếu có) điều lệ của Hội.
9.3. Bầu ra BCH nhiệm kỳ mới của Hội theo phương thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay tùy theo Đại hội quyết định.
9.4. BCH sẽ bầu ra Ban Thường vụ, Ban thường vụ trực tiếp bầu Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng Ban Kiểm tra.

ĐIỀU 10. BAN CHẤP HÀNH (BCH) CỦA HỘI

10.1. Nhiệm kỳ của BCH hội là 5 năm.
10.2. BCH hội thường lệ họp 3 tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 1/3 uỷ viên Ban Thường vụ hoặc ít nhất 1/3 tổng số ủy viên BCH.
10.3. BCH có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội Đại biểu của Hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội giữa 2 kỳ Đại hội và quyết định cơ cấu tổ chức của BCH Hội.
10.4. Khi xét thấy cần thiết, BCH với sự nhất trí của ít nhất trên 50% tổng số ủy viên có thể quyết định bổ sung hay miễn nhiệm ủy viên BCH của Hội; giải thể hoặc xóa tên một tổ chức thành viên của Hội.
Trong những trường hợp đặc biệt, không thể tổ chức họp đa số ủy viên, thì có thể tổ chức lấy ý kiến bằng thư, fax hay Email nhưng phải có đủ chữ ký của ít nhất 1/2 tổng số Ủy viên BCH hoặc Ban Thường vụ để Ban Thường vụ hay BCH thông qua.

ĐIỀU 11. Ban Thường Vụ là cơ quan chỉ đạo của Hội giữa 2 kỳ họp của BCH và hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Ban Thường vụ họp thường lệ hằng 2 tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ Tịch có quyền triệu tập hội nghị bất thường của Ban Thường vụ.
Trong Ban Thường vụ, Chủ tịch trực tiếp đề cử các Phó Chủ tịch, các Cố vấn về từng vấn đề và Phó Tổng Thư ký để Ban Thường vụ thông qua.

ĐIỀU 12. BCH hoặc Ban Thường vụ biểu quyết theo nguyên tắc đa số, trên 50% số có mặt. Nghị quyết của BCH hay Ban Thường vụ chỉ có giá trị khi được thông qua trong các phiên họp với sự tham dự của tối thiểu trên 1/2 tổng số ủy viên.

ĐIỀU 13. TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN

13.1. Chủ Tịch có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội suốt cả nhiệm kỳ của BCH, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCH và Ban Thường vụ, đề xuất những định hướng có tính chiến lược cho sự phát triển của Hội; quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua.
13.2. Phó chủ tịch thường trực (hay Phó Chủ Tịch thứ nhất) là người thay thế chủ tịch khi vắng mặt.
13.3. Các Phó Chủ Tịch có trách nhiệm giúp Chủ Tịch trong mọi mặt công tác theo sự phân công.
13.4. Các Ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách các Ban chuyên môn.
13.5. Tổng Thư Ký trong Ban Thường vụ, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo chủ trương và kế hoạch đã được BCH hoặc Ban Thường vụ đề ra; quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội; theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của Hội và các tổ chức thành viên, báo cáo định kỳ cho Chủ Tịch, Ban Thường vụ và BCH Hội và là người thay thế Chủ tịch khi vắng mặt, sau Phó chủ tịch thường trực.
13.6. Giúp việc cho Tổng Thư Ký có Ban Thư Ký, mà thành viên là từ mỗi Ban cử ra một; và văn phòng Hội gồm văn thư, kế toán, thông tin truyền thông, thống kê, hậu cần, do thành viên BCH phụ trách.
13.7. Giúp việc cho Ban Thường Vụ có 7 ban: Ban Thư ký – Thông tin truyền thông; Ban đối nội - Khoa học Kỹ thuật và Đào tạo; Ban Đối ngoại; Ban Kế hoạch Tài chính - Kinh tế - Hậu cần; Ban Pháp chế – Tổ chức khen thưởng - Kỷ luật; Ban Kiểm tra; Ban Quan hệ xã hội - Từ thiện.
Ban Thường vụ sinh hoạt 2 tháng một lần nghe Ban Thư ký báo cáo tình hình hoạt động của hội, thảo luận kế hoạch sắp tới trước khi giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban thư ký.
13.8. Khi khuyết Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký hoặc uỷ viên Thường vụ, BCH cử bổ sung trong số ủy viên BCH với sự chấp thuận của Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 14. BẢY BAN CHUYÊN TRÁCH

14.1. Ban Thư ký:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên, phối hợp làm việc với Văn phòng Hội:
14.1.1. Thư ký:
14.1.1.1. Giám sát toàn bộ hoạt động của các Ban chuyên trách.
14.1.1.2. Lập kế hoạch hoạt động hàng quý, hàng năm cho toàn BCH Hội. Giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ các Ban chuyên trách thực hiện đúng kế hoạch, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ban.
14.1.1.3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thư ký hàng 2 tháng cho Chủ tịch.

14.1.2. Bộ phận Thông tin truyền thông:
Làm việc tại Văn phòng thường trực Hội.
14.1.2.1.Thông tin báo chí – truyền hình:
14.1.2.1.1. Nơi nhận các thông tin đầu tiên của Hội, cũng là nơi phản hồi các kế hoạch và các chương trình hoạt động của Hội.
14.1.2.1.2. Khai thác tiềm năng, lập kế hoạch hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình, internet.
14.1.2.1.3. Giám sát việc quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Hội, đề xuất các biện pháp can thiệp đối với các quảng cáo quá sự thật những vấn đề liên quan thẩm mỹ, sức khỏe thẩm mỹ.
14.1.2.1.4. Lập kế hoạch truyền thông – báo chí, chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc về việc viết bài đăng báo, tạp chí, chuyên đề, internet.
14.1.2.1.5. Tiếp nhận bài viết, phân công duyệt nội dung các bài viết của hội viên.

14.1.2.2. Bộ phận quản trị Website Hội:
Làm việc tại Văn phòng thường trực Hội.
14.1.2.2.1. Quản trị website, lập kế hoạch phát triển website, khai thác tiềm năng, thu hút quảng cáo trên website Hội từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Hội.
14.1.2.2.2. Phân công, đôn đốc việc viết bài đăng trên website Hội. Kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Hội tham gia cộng tác, viết bài đăng trên website Hội. Tiếp nhận bài viết, phân công duyệt nội dung các bài viết đăng trên website.
14.1.2.2.3. Khai thác, trích dẫn các bài viết hay từ các trang báo, tạp chí, truyền hình, internet các vấn đề liên quan thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, thời trang làm đẹp.

14.2. Ban đối nội - Khoa học Kỹ thuật và Đào tạo:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.2.1. Đối nội:
14.2.1.1 Nghiên cứu đề xuất kế hoạch hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước.
14.2.1.2 Vận động sự đóng góp về kiến thức kỷ năng và tài chánh của các cá nhân, tổ chức trong nước.

14.2.2. Khoa học Kỹ thuật và Đào Tạo:
14.2.2.1. Tham vấn, cố vấn khoa học công nghệ cho Hội viên.
14.2.2.2. Tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên ngành, nhằm đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức.
14.2.2.3. Khi có yêu cầu của Sở y tế, đề cử cán bộ của các chuyên khoa tương ứng tham gia vào các Hội đồng tư vấn, nhận xét khả năng chuyên môn đối với các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong nước cũng như các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ từ nước ngoài đến, theo mục 7 Điều 5 Chương II.
14.2.2.4. Khi cần, tổ chức các Hội Đồng Khoa Học Công Nghệ để xem xét về một vấn đề chuyên môn kỷ thuật, các chuyên gia uy tín từ các hội chuyên ngành của Hội Y Học Thành Phố được mời tham dự tuỳ theo từng vụ việc.
14.2.2.5. Phối hợp với các bệnh viện, các hội chuyên ngành và các trường đại học, tổ chức các lớp huấn luyện, liên tục bồi dưỡng cập nhật kịp thời nhằm nâng cao trình độ về các chuyên khoa cho các hội viên.

14.3. Ban Đối ngoại:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.3.1. Nghiên cứu đề xuất kế hoạch hợp tác với các cá nhân, tổ chức ngoài nước.
14.3.2. Vận động sự đóng góp về kiến thức kỷ năng và tài chánh của các cá nhân, tổ chức ngoài nước.
14.3.3. Kêu gọi nguồn tài trợ, hợp tác từ các cá nhân, tổ chức ngoài nước.
14.3.4. Kêu gọi Hội viên tham gia các lớp học, tập huấn về chuyên môn, công nghệ mới được tổ chức ở nước ngoài.

14.4. Ban Kế hoạch Tài chính - Kinh tế - Hậu cần:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.4.1. Xây dựng các hoạt động nhằm gây quỹ, tạo kinh phí cho Hội hoạt động.
14.4.2. Thực hiện các dịch vụ của Hội theo luật pháp cho phép để có thể tạo đủ điều kiện vật chất, tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động và phát triển hội.
14.4.3. Gây quỹ, tạo kinh phí cho Hội hoạt động.
14.4.4.Tham gia, kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chánh cùng các hoạt động khác của Hội và các tổ chức trực thuộc theo các quy định của nhà nước về tài chính và nghĩa vụ thuế.
14.4.5. Kiểm toán nội bộ.

14.5. Ban Pháp chế - Tổ chức khen thưởng - Kỷ luật.
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.5.1. Pháp lý và Tư vấn:
14.5.1.1. Tổ chức giúp đỡ việc tự quản lý hành nghề theo luật pháp quy định của các tổ chức thành viên ở quận (huyện) và bệnh viện. Thực hiện các dịch vụ của hội theo luật pháp cho phép để có thể tạo đủ điều kiện vật chất hoạt động và phát triển hội.
14.5.1.1. Tổ chức thực hiện, hổ trợ và tư vấn cho các cá nhân và các tổ chức thành viên hành nghề đúng luật pháp của nhà nước.
Nghiên cứu bảo vệ các quyền lợi chính đáng của hội viên hay thành viên trước các Hội Đồng xét xử của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM.
14.5.1.2. Tổ chức tham vấn, cố vấn về pháp luật cho Hội, cùng tham gia tích cực xây dựng dự thảo qui chế Luật của người hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.
14.5.1.3. Xem xét giải quyết các đơn khiếu tố liên quan đến hành nghề của hội viên.

14.5.2. Khen thưởng và kỷ luật của Hội:
14.5.2.1. Thường kỳ hay đột xuất đề nghị khen thưởng và thông tin trên báo các gương tốt đáng tôn vinh trân trọng của hội.
14.5.2.2. Khi cần ,thành lập “ Hội đồng khen thưởng hay Hội đồng kỷ luật, để xem xét các thành tích hay các vi phạm của chuyên ngành nào thì mời các chuyên viên của chuyên ngành đó tham dự Hội đồng, các vi phạm vượt khuôn khổ hành nghề của Hội được xử lý theo quy định khen thưởng, kỷ luật của cơ quan chức năng theo đúng pháp luật của nhà nước.
14.5.2.3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cấp đối với cá nhân, tập thể của Hội.

14.6. Ban Kiểm Tra:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.6.1. Ban kiểm tra giúp BCH Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và các hoạt động theo quy chế của BCH Hội.
14.6.2. Trưởng ban kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước BCH Hội.
14.6.3. Thực hiện việc kiểm tra thường kỳ hay đột xuất theo hệ thống, đảm bảo tính trong sáng trong sự tự quản hành nghề, bảo vệ danh dự của nghề nghiệp, nhắc nhở nhau tôn trọng ranh giới của các chuyên ngành.
14.6.4. Kiểm tra khi có dấu hiệu thành viên của hội không thực hiện đúng các luật quy định cho người hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, hay có dấu hiệu vi phạm điều lệ Hội. Thay mặt Hội thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp khi phải thực hiện điều này ngoài tổ chức của Hội, do yêu cầu hay sự uỷ quyền của GĐ. Sở Y Tế TP. HCM đối với Hội.
14.6.5. Kiểm tra tư cách Đại biểu tại các kỳ Đại hội đại biểu của Hội.

14.7. Ban Quan hệ xã hội – Từ thiện:
Gồm Trưởng ban, các phó ban và các Uỷ viên.
14.7.1. Ban Quan hệ xã hội – Từ thiện giúp BCH Hội tạo lập, khai thác, các mối quan hệ xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, các cá nhân, doanh nghiệp.
14.7.2. Lập kế hoạch, đế xuất các phương thức làm từ thiện hiệu quả trình BCH xem xét. Kêu gọi, tiếp nhận tài trợ từ hội viên. Tìm nguồn tài trợ từ thiện từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài Hội.
14.7.3. Chăm lo việc lễ lạc, tặng quà, thăm bệnh, cưới hỏi, mừng thọ, tổ chức thăm viếng khi gia đình Hội viên có tang.
14.7.4. Báo cáo hoạt động xã hội, từ thiện, tình hình sử dụng quỹ từ thiện thường kỳ cho BCH hàng 2 tháng một lần.

ĐIỀU 15: HỘI VIÊN HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Những người có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội có thể được công nhận là Hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP. HCM:
15.1. Hội viên chính thức: Hội đủ một trong hai điều kiện sau:
15.1.1. Là bác sĩ Việt Nam có Giấy phép hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ do Sở Y tế TP.HCM hoặc Bộ Y tế cấp.
15.1.2. Là bác sĩ Việt Nam có giấy chứng nhận đã được đào tạo chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (thời gian được đào tạo tối thiểu là ba tháng) hiện đang làm việc tại các Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình hoặc khoa phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình của Bệnh viện (có xác nhận của Bệnh viện hiện đang công tác).
Điều kiện kết nạp Hội viên chính thức:

  • Đáp ứng một trong hai điều kiện 15.1.1 hoặc 15.1.2.
  • Và có đủ hội viên chính thức giới thiệu.

15.2. Hội viên dự khuyết:
15.2.1. Là bác sĩ Việt Nam có chứng chỉ đào tạo về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (thời gian được đào tạo tối thiểu là ba tháng), hay có các công trình đã báo cáo, bài báo đã được đăng liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nhưng chưa đáp ứng một trong hai điều kiện 15.1.1 hoặc 15.1.2.
15.2.2. Là bác sĩ Việt Nam ở những khoa lân cận có liên quan đến PTTM như: Khoa Tai mũi họng, khoa ngoại, khoa phẫu thuật hàm mặt, khoa mắt, khoa bỏng, khoa da liễu,…
15.3. Hội viên danh dự:
Là những cán bộ ngành y trong nước và nước ngoài đã có nhiều cống hiến cho công tác của Hội và của ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tự nguyện tham gia và được sự nhất trí của ban chấp hành.
15.4. Hội viên liên kết các tỉnh khác:
15.4.1. Hội viên liên kết chính thức:
Là các bác sĩ hội đủ một trong hai điều kiện 15.1.1 hoặc 15.1.2 nhưng không làm việc ở TP.HCM.
15.4.2. Hội viên liên kết dự khuyết:
Là các bác sĩ hội đủ điều kiện là hội viên dự khuyết nhưng không làm việc ở TP.HCM.
15.5. Hội viên quốc tế:
Là bác sĩ nước ngoài đang hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có hai hội viên chính thức giới thiệu.

ĐIỀU 16. NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN:

16.1. Chấp hành điều lệ của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của BCH các cấp Hội.
16.2. Giữ vững và bảo vệ đoàn kết trong Hội, tích cực tham gia học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, trau dồi kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp theo đúng pháp luật đã quy định trong hành nghề. Đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến nhiệm vụ, uy tín và danh dự của Hội và của ngành nghề.
16.3.Tham gia mọi sinh hoạt trong Hội, tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển Hội.
16.4. Đóng góp hội phí hàng năm theo quy định.

ĐIỀU 17. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

17.1. Tất cả hội viên đều có quyền thảo luận; và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử và bầu cử vào BCH các cấp Hội theo quy định, trừ hội viên dự khuyết, hội viên danh dự, hội viên liên kết dự khuyết các tỉnh khác.
17.2. Được thông tin bồi dưỡng kiến thức về chính trị và chuyên môn; được khuyến khích phát huy năng lực về mọi mặt; được tạo điều kiện để phát triển khả năng.
17.3. Được tham gia báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt KHKT; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống y học; được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng chế, được tổ chức Hội nhận xét về các công trình, công tác của mình khi cần thiết, được chọn lọc để đề nghị khen thưởng.
17.4. Được giới thiệu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp chứng chỉ hành nghề.
17.5. Được bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của mình trước pháp luật và công luận.
17.6. Được hưởng mọi quyền lợi khác do tổ chức Hội quy định.


CHƯƠNG IV
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

ĐIỀU 18. TÀI SẢN CỦA HỘI BAO GỒM:

18.1. Phần hội phí do các hội thành viên đóng góp, trên cơ sở hội phí của hội viên.
18.2. Phần đóng góp của các hoạt động dịch vụ kinh tế của Hội.
18.3. Nguồn tài trợ của các tổ chức khác.
Tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của BCH Hội và sự hướng dẫn của cơ quan tài chánh nhà nước.

ĐIỀU 19. Trường hợp Hội phải giải thể hay sáp nhập vì bất cứ lý do nào, việc thanh quyết toán tài sản và tài chánh của Hội sẽ do Đại Hội sau cùng của Hội quyết định. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể tiến hành Đại Hội, BCH Hội sẽ đề nghị các cấp thẩm quyền cho thanh quyết toán tài sản và tài chánh của Hội trong khuôn khổ luật pháp cho phép.


 

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 20. Các Hội viên, các tổ chức trực thuộc có nhiều đóng góp và thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội có thể được khen thưởng hoặc được đề xuất lên các cấp trên khen thưởng.

ĐIỀU 21.
21.1. Các hội viên vi phạm điều lệ của Hội, hoặc có những hành vi làm tổn hại đến các hoạt động hoặc uy tín của Hội, thì tùy theo mức độ, có thể chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo hoặc đưa ra khỏi Hội.
21.2 Hội viên không đóng hội phí trong vòng 01 năm hoặc không tham gia sinh hoạt Hội định kỳ 03 kỳ liên tiếp sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên.

ĐIỀU 22. Trong phạm vi hành nghề, trên tinh thần tự quản, những sai lầm về chuyên môn về nghĩa vụ cũng như về đạo đức được đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét và có ý kiến đề xuất xử lý.
Các trường hợp nghiêm trọng có thể đưa đến quyết định không còn được công nhận là hội viên.
Các vi phạm vượt ngoài phạm vi của Hội, thuộc các cơ quan chức năng về pháp lý xem xét và quyết định.


CHƯƠNG VI
HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 23.
Chỉ có Đại hội Đại biểu của Hội mới được quyền thay đổi điều lệ này.

ĐIỀU 24:
Bản Điều lệ này gồm 6 chương, 24 điều, có hiệu lực kể từ khi thông qua Hội và được Hội Y học TP.HCM chuẩn y.

NXCUONGBS LE VAN SE

© 2011 Bản quyền thuộc HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HỒ CHÍ MINH (HSPAS)

Văn phòng thường trực: 83 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Tel: (028) 3863 3683 - (028) 3862 7474

Email: hoithammy@gmail.com

Thiết kế web bởi Vipcom & HSPAS

Danh mục chính

Lượt truy cập : 0009392

Lượt truy cập: 11660511